ธะนากลาง, .... 2016 Oct 21. การศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำเอกสารส่งออก. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1