ธะนากลาง, ศิรินาจ. "การศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำเอกสารส่งออก." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 9 Dec. 2022