บุญศรี, .... (2016). การจัดการการขนส่งคอนกรีตในพื้นที่กรุงเทพกลางเมือง : กรณีศึกษา บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from