บุญศรี, .... 2016 Oct 21. การจัดการการขนส่งคอนกรีตในพื้นที่กรุงเทพกลางเมือง : กรณีศึกษา บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1