บุญศรี, สุทธิพันธ์. "การจัดการการขนส่งคอนกรีตในพื้นที่กรุงเทพกลางเมือง : กรณีศึกษา บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 20 Sep. 2020