ทองดีเจริญ, .... 2016 Oct 21. การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา : บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด (คลังสินค้าพระราม3). Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1