ทองดีเจริญ, ณัฐฌา. "การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา : บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด (คลังสินค้าพระราม3)." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 20 Sep. 2020