ทองดีเจริญ, ณัฐฌา. "การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา : บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด (คลังสินค้าพระราม3)" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (21 October 2016)