จิราสุคนธ์, .... 2016 Oct 21. การศึกษาระบบการจัดการ การจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1