จิราสุคนธ์, สุภัททรา. "การศึกษาระบบการจัดการ การจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 21 Apr. 2024