จิราสุคนธ์, สุภัททรา. "การศึกษาระบบการจัดการ การจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (21 October 2016)