สุวรรณศรี, .... (2016). การศึกษาเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตของแผนกประกอบ โดยใช้เทคนิคลีน. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from