สุวรรณศรี, .... 2016 Oct 21. การศึกษาเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตของแผนกประกอบ โดยใช้เทคนิคลีน. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1