สุวรรณศรี, ประพันธ์. "การศึกษาเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตของแผนกประกอบ โดยใช้เทคนิคลีน." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 15 Aug. 2022