สุวรรณศรี, ประพันธ์. "การศึกษาเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตของแผนกประกอบ โดยใช้เทคนิคลีน" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (21 October 2016)