ภูมิพิศิษฐานนท์, .... (2016). การนำระบบการจัดการคลังสินค้ามาประยุกต์ใช้ : กรณีศึกษา คลังสรรพาวุธผู้วิจัย. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from