ภูมิพิศิษฐานนท์, .... 2016 Oct 21. การนำระบบการจัดการคลังสินค้ามาประยุกต์ใช้ : กรณีศึกษา คลังสรรพาวุธผู้วิจัย. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1