ภูมิพิศิษฐานนท์, กิตินัทธ์. "การนำระบบการจัดการคลังสินค้ามาประยุกต์ใช้ : กรณีศึกษา คลังสรรพาวุธผู้วิจัย." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 15 Sep. 2019