ใฝ่จิตร, .... (2016). การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อ กรณีศึกษา : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ). Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from