ใฝ่จิตร, .... 2016 Oct 21. การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อ กรณีศึกษา : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ). Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1