ใฝ่จิตร, สายทอง. "การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อ กรณีศึกษา : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 15 Aug. 2022