ใฝ่จิตร, สายทอง. "การศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อ กรณีศึกษา : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (21 October 2016)