ก้อนทับทิม, .... (2016). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการตัวแทนรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กรณี บริษัท ทรานส์คอนเทนเนอร์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from