ก้อนทับทิม, บุญญรัตน์. "ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการตัวแทนรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กรณี บริษัท ทรานส์คอนเทนเนอร์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 29 Mar. 2023