ก้อนทับทิม, บุญญรัตน์. "ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการตัวแทนรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กรณี บริษัท ทรานส์คอนเทนเนอร์ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (21 October 2016)