ทองยวน, .... (2016). การจัดการโซ่อุปทานปาล์มน้ำมัน กลุ่มเกษตรกร อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from