ยุวเกียรติกุล, พอพันธุ์. "การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการขนย้าย/เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนและข้อมูล ด้วยระบบ MIFC" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (21 October 2016)