จงสมบูรณ์โภคา, .... (2016). ปัญหาการจัดการการขนส่งพัสดุด่วนพิเศษ(EMS) ชำรุด ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from