จงสมบูรณ์โภคา, .... 2016 Oct 21. ปัญหาการจัดการการขนส่งพัสดุด่วนพิเศษ(EMS) ชำรุด ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1