จงสมบูรณ์โภคา, มินธิรา. "ปัญหาการจัดการการขนส่งพัสดุด่วนพิเศษ(EMS) ชำรุด ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 27 Nov. 2021