จงสมบูรณ์โภคา, มินธิรา. "ปัญหาการจัดการการขนส่งพัสดุด่วนพิเศษ(EMS) ชำรุด ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (21 October 2016)