เสลานนท์, .... 2016 Oct 21. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ของ ตัวแทนผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ในจังหวัดชลบุรี. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1