เสลานนท์, เลิศบุษยา. "ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ของ ตัวแทนผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ในจังหวัดชลบุรี." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 21 Sep. 2020