เสลานนท์, เลิศบุษยา. "ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถหัวลากตู้คอนเทนเนอร์ของ ตัวแทนผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ในจังหวัดชลบุรี" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (21 October 2016)