ณ มหาชัย, .... (2016). กระบวนการจัดซื้อจัดหาสินค้ากลุ่มผักแช่แข็งนำเข้าจากประเทศจีน: กรณีศึกษา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน ). Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from