ณ มหาชัย, วัชรากร. "กระบวนการจัดซื้อจัดหาสินค้ากลุ่มผักแช่แข็งนำเข้าจากประเทศจีน: กรณีศึกษา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน )." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 21 Sep. 2020