ณ มหาชัย, วัชรากร. "กระบวนการจัดซื้อจัดหาสินค้ากลุ่มผักแช่แข็งนำเข้าจากประเทศจีน: กรณีศึกษา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน )" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (21 October 2016)