เขียวกำจัด, .... 2016 Oct 21. แนวทางการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา : บริษัท ซี.ดับบลิว.แมเนจเมนท จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1