เขียวกำจัด, ณภัสร์นันท์. "แนวทางการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา : บริษัท ซี.ดับบลิว.แมเนจเมนท จำกัด." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 21 Sep. 2020