เขียวกำจัด, ณภัสร์นันท์. "แนวทางการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา : บริษัท ซี.ดับบลิว.แมเนจเมนท จำกัด" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (21 October 2016)