นพสระน้อย, .... (2016). การศึกษาโซ่อุปทานและช่องทางการกระจายสินค้าเส้นหมี่โคราชพร้อมน้ำปรุงยี่ห้อตำหนักทอง. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from