นพสระน้อย, .... 2016 Oct 21. การศึกษาโซ่อุปทานและช่องทางการกระจายสินค้าเส้นหมี่โคราชพร้อมน้ำปรุงยี่ห้อตำหนักทอง. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1