นพสระน้อย, วิภารัตน์. "การศึกษาโซ่อุปทานและช่องทางการกระจายสินค้าเส้นหมี่โคราชพร้อมน้ำปรุงยี่ห้อตำหนักทอง." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 27 Feb. 2020