ขำค้า, .... (2016). การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตและขนส่งขนุน กรณีศึกษา สวนศรีธนา. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from