ขำค้า, .... 2016 Oct 21. การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตและขนส่งขนุน กรณีศึกษา สวนศรีธนา. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1