ขำค้า, วิสนีย์. "การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตและขนส่งขนุน กรณีศึกษา สวนศรีธนา." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 27 Feb. 2020