มาลาวงค์, .... (2016). การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการส่งออกยางคอมปาวด์ (Compound Rubber) กรณีศึกษา บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด. Journal Of Logistics And Supply Chain Management Ramhkamhaeng, 3(1). Retrieved from