มาลาวงค์, .... 2016 Oct 21. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการส่งออกยางคอมปาวด์ (Compound Rubber) กรณีศึกษา บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด. Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng. [Online] 3:1