มาลาวงค์, อุมาพร. "การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการส่งออกยางคอมปาวด์ (Compound Rubber) กรณีศึกษา บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 21 Jan. 2020