มาลาวงค์, อุมาพร. "การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการส่งออกยางคอมปาวด์ (Compound Rubber) กรณีศึกษา บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด." Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], 3.1 (2016): n. pag. Web. 4 Jun. 2020