มาลาวงค์, อุมาพร. "การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการส่งออกยางคอมปาวด์ (Compound Rubber) กรณีศึกษา บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด" Journal of Logistics and Supply Chain Management Ramhkamhaeng [Online], Volume 3 Number 1 (21 October 2016)